rodzaj wydarzenia
wystawa plenerowa
kiedy
od 29.07.2022 / Piątek / 18:00 do 30.09.2022 / Piątek / 23:55
gdzie
Pałacyk Konopackiego
bilet
wstęp wolny

MIGRATION/MIGRACJA - MIEDZYNARODOWA WYSTAWA KOLAŻU

Od 24 lutego oczy całego świata zwrócone są w stronę Ukrainy, która tego dnia została brutalnie zaatakowana przez Rosję. Już przeszło 6 milionów obywateli Ukrainy opuściło ojczyznę, by uciec przed wojną do innych krajów, podała na początku maja Agencja ONZ ds. uchodźców. 

Historia świata to historia migracji. Zjawisko to coraz częściej dotyka każdego z nas, prawie w każdym zakątku Ziemi. Ludzie migrują z wielu powodów: w poszukiwaniu pokoju, bezpieczeństwa, ale też by lepiej zarabiać, lepiej żyć. Zmusza ich do tego sytuacja polityczna, gospodarcza, coraz częściej klimatyczna. Niektórzy wyruszają w drogę, bo po prostu szukają siebie i swego miejsca na ziemi. Ale przecież nie tylko człowiek migruje. Migrują też zwierzęta i rośliny. Niektóre ptaki potrafią pokonywać dystans nawet dziesięciu tysięcy kilometrów. Jedno nasionko mlecza może być niesione wiatrem na odległość kilku kilometrów! Temat jest szeroki i interesujący. Zachęca do przemyśleń.

Wystawa ma na celu ukazanie podejścia do tematu „migracji” trzynastu artystów kolażu z różnych krajów. Ich dzieła będą prezentowane podczas  54. Tygodnia Vintage i Festiwalu Sztuki (Birr Vintage Week & Arts Festival) w Birr w Irlandii w dniach 29 lipca - 7 sierpnia 2022 oraz w tym samym czasie w Domu Kultury Praga na warszawskiej Pradze-Północ. Obie wystawy będą plenerowe. Chcemy, aby zobaczyło je możliwie najwięcej osób.

Kolaż wydaje się być najlepszą techniką do pokazywania doświadczenia migracji, trafną jego metaforą. Poprzez migracje nasze kraje stają się kolażem. Ale nie tylko one, my też jesteśmy kolażowi. My, którzy żyjemy z migrantami, ale też my, migranci. Składamy się z przeróżnych doświadczeń i historii. Pojawiają się nowe problemy, nowe wyzwania. Uczymy się, stawiamy pytania. Co to znaczy być u siebie? Co to znaczy być obcym? Co znaczy słowo „ojczyzna”? W naszych życiach pojawiają się przypadkowe elementy, z których budujemy sensy. Jak w kolażu.

A stąd tylko krok do migracji, którą odbywa przecież każdy z nas. Migracji do swego wnętrza. Jest to podróż jedyna w swoim rodzaju, najbardziej osobista. 

Kuratorką wystawy jest Marta Janik. Wystawa jest wspierana przez The Arts Council of Ireland, Creative Ireland Programme, Offaly County Council oraz Ambasadę Irlandii w Polsce. 

Do udziału w festiwalu zapraszamy też artystkę z Ukrainy, Yuliię Fareniuk, która przyjedzie do Birr na czas trwania festiwalu, poprowadzi warsztaty z mieszkańcami a także zrobi z nimi kolażowy mural w przestrzeni miejskiej.
 

Since February 24, the eyes of the whole world have been turned towards Ukraine, which was brutally attacked by Russia on that date. The UN Refugee Agency reported in early May that more than 6 million Ukrainian citizens have already fled their homeland to other countries, attempting to escape from the war. The history of the world is the history of migration; and this is a phenomenon which increasingly affects each of us, in almost every corner of the Earth. People migrate for many reasons, some in search of peace and security, and others to earn more money and live better lives. Often individuals and families are forced to move due to political and economic pressures and instability, and unfortunately as we see more often these days, a deteriorating climate. Others simply go on the road because they are seeking out themselves and their place on this earth.

Nor is migration a uniquely human phenomenon, as it can be found throughout nature in the plant and animal kingdoms. Some birds can travel up to ten thousand kilometers in a year, and a single dandelion seed will be carried on the wind for several kilometers! All in service of survival, exploration, and a better life. The topic of migration is as broad as it is interesting, and it touches every living being;  this surely encourages a timely investigation and reflection.


Twin exhibitions in both Ireland and Poland will draw together 13 collage artists from different countries and cultures, asking them to approach to the topic of "migration" and reflect on it through their artistic practice. The works will be presented during the 54th Vintage Week and the Arts Festival (Birr Vintage Week & Arts Festival) in Birr, Ireland, on July 29 - August 7, 2022, and simultaneously  at the Praga Cultural Center in Praga-Północ in Warsaw. Both exhibitions will be outdoor in the open air, as we want as many people as possible to see them.

Collage is a process of fragmentation and recombination, pieces are seperated from their original images, finding their way from different places to make up something new and beautiful. In this way Collage is both an apt technique and an accurate metaphor for the experience of migration. When we think in this way we realize that through migratory processes our countries and communities themselves are constantly evolving Collages of experience. If we dare to look deeply enough we realise that we are each a Collage of experience. For those of us who live with migrants, and those of us who have migrated – either geographically or within our imaginations. We rise to new problems, and new challenges. We learn, we grow, we ask questions. „What does it mean to be at home?”, „What does it mean to be a stranger?”, „What does the word "homeland" mean?”. Random elements appear in our lives from which we build meanings. Like in a collage. And from here it is only a step to the migration that each of us takes after all. Migrating inside ourselves. This is a one-of-a-kind, most personal journey.


The curator of the exhibition is Marta Janik. The exhibition is supported by The Arts Council of Ireland, Creative Ireland Program and Offaly County Council.

As part of this project we will also invite an artist from Ukraine, Yuliia Fareniuk, to come to Birr for the duration of the festival, and who will conduct workshops with the towns residents, joining with the people of the town and sharing the experience of creating a collage mural with them somewhere in in the town environment.

 

Artyści, którzy przyjęli zaproszenie do wzięcia udziału w wystawie:

The list of participants in the exhibition:

Lou Beach (USA)

Jerome Bertrand (Canada)

Yuliia Fareniuk (Ukraina)

Maria Filek (Polska)

Una Gildea (Irlandia)

Domenico Goi (Włochy)

Anthony D. Kelly (Irlandia)

Denis Kollasch (Niemcy)

Sherry Parker (USA)

Silvio Severino (Brazylia)

Maryna Siliakova (Ukraina)

Steve Tierney (Australia)

Tanja Ulbrich (Hiszpania)

 

Więcej o artystach:

 

Lou Beach

Lou Beach (z domu Andrzej Jerzy Lubicz-Ledwochowski) urodził się w Getyndze w Niemczech w 1947 roku jako syn polskich rodziców wysiedlonych w trakcie II wojny światowej. Jego rodzina wyemigrowała do Rochester w stanie Nowy Jork w 1951 roku, gdzie Lou uczęszczał do szkół publicznych i gimnazjum. W 1968 wyjechał do Kalifornii, gdzie rozpoczął karierę artystyczną od tworzenia sztuki asamblażu i studiowania surrealistów, odwiedzania galerii i muzeów oraz tworzenia kolaży z obrazów wyciętych ze starych magazynów Life. Pracował w tym czasie w księgarniach, jako dostawca, przestawiał meble, prowadził wykrawarkę i wózek widłowy. Podróż samochodem przez kraj, rzekomo po to, by udać się do Europy ze Wschodniego Wybrzeża, zaprowadziła go do Bostonu, gdzie mieszkał od 1972 do 1979 roku, przez większość czasu był kościelnym w słynnym kościele św. Arlington. Tam zaczął tworzyć kolaże na dobre i miał swój pierwszy solowy pokaz w nowo utworzonym Boston Center For The Arts, a także został zatrudniony do kilku projektów ilustracyjnych.

Po powrocie do Los Angeles spotkał starych przyjaciół, z których jeden był w branży muzycznej, i został poproszony o zilustrowanie okładki płyty. Był to początek długiej i owocnej kariery ilustratora okładek płyt oraz ilustratora redakcji, wykonującego zdjęcia do magazynów i gazet. Kontynuował tworzenie sztuki, jeśli nie pokazywał w galeriach, tworzył kolaże jako prezenty i dla własnej przyjemności. Dopiero gdy jego dorosłe dzieci (Alpha i Sam), oboje artyści, zachęciły go do poważnego skoncentrowania się na ponownym tworzeniu sztuki, zaczął ponownie budować swoją karierę. Prawie wyprzedany pokaz w Billy Shire Fine Arts w 2009 roku był ponownym pojawieniem się Lou w świecie sztuki wraz z kolejnymi pokazami w Nickelodeon, La Luz de Jesus, OffRamp Gallery, Craig Krull Gallery (wszystkie w Los Angeles), Adventureland (Chicago), Firecat Projects (Chicago), Jack Fischer Gallery (San Francisco), Frederick Holmes and Company (Seattle) oraz duża reprezentacja prac na Metro Show w Nowym Jorku 2015. W Los Angeles jest reprezentowany przez Craig Krull Gallery, w San Francisco przez Jack Fischer Gallery oraz w Seattle przez Fredericka Holmes and Company.

Lou Beach (né Andrzej Jerzy Lubicz-Ledwochowski) was born in Göttingen, Germany in 1947, the son of Polish parents displaced by the Second World War. The family emigrated to Rochester, NY in 1951 where Lou attended public schools and junior college. He travelled to California in 1968 where he began his artistic career by making assemblage art and studying the Surrealists, visiting galleries and museums, and creating collages from pictures cut from old Life magazines. He worked during this time in bookstores, as a delivery man, moved furniture, and ran a punch press and forklift. A road trip across country, ostensibly to travel on to Europe from the East Coast, brought him to Boston where he lived from 1972 until 1979, much of the time as the sexton at the famous Arlington St. Church. There he created collages in earnest and had his first one man show at the newly established Boston Center For The Arts, as well as being hired for several illustration assignments.

Returning to L.A. he reacquainted himself with old friends, one of whom was prominent in the music business, and was asked to illustrate a record album cover. This was the beginning of a long and fruitful career as a record cover illustrator as well as an editorial illustrator, making pictures for magazines and newspapers. He continued making art, if not showing in galleries, by creating collages as gifts and for his personal enjoyment. Not until his grown children (Alpha and Sam), both fine artists, encouraged him to seriously concentrate on making art again did he embark on reestablishing himself in that realm. An nearly sold-out show at Billy Shire Fine Arts in 2009 saw the reemergence of Lou in the world of fine art along with subsequent showings at Nickelodeon, La Luz de Jesus, OffRamp Gallery, Craig Krull Gallery (all in Los Angeles), Adventureland (Chicago), Firecat Projects (Chicago), Jack Fischer Gallery (San Francisco), Frederick Holmes and Company (Seattle) and a large representation of work at the Metro Show in NYC 2015. He is represented in Los Angeles by Craig Krull Gallery, in San Francisco by Jack Fischer Gallery, and in Seattle by Frederick Holmes and Company.

www.loubeach.com

IG: 420characters

 

Jerome Bertrand

Nauczony sztuki kolażu przez swojego mentora Guillermo Sancheza w 1999 roku, Jerome od tego czasu zajmuję się tą techniką. Duży wpływ na jego pracę miały doświadczenia z różnymi rodzajami sztuki. Malując, nauczył się bawić zestawieniami kolorystycznymi, harmonią i kontrastem. Dzięki praktyce rzeźbiarskiej opanował głębię, perspektywę i objętość. Badając fotografię, stał się czuły na światło i kompozycji. Sztuka wideo nauczyła go opowiadać historię na różne sposoby. Wszystko to dało mu możliwość wyrażania się i instynktownego tworzenia własnego świata.

Sztuka kolażu może być oczyszczająca zarówno dla artystów, jak i widzów. Może rozśmieszyć lub złagodzić stres związany z określonym tematem. Może być przerażająca lub niepokojąca, ale może też być święta - w tym sensie, że łączy jednostki z wizualnymi odniesieniami, które razem stanowią przesłanie wolności. Jerome Bertrand pracuje jako zawodowy fotograf, wyobraża sobie, że pewnego dnia zobaczy fragment jednego ze swoich zdjęć użyty w kolażu i tym samym stanie się uczestnikiem czegoś w rodzaju globalnego wątku, niewidzialnego, ale wyczuwalnego przez sztukę.

Taught in the arts of collage by his mentor Guillermo Sanchez in 1999, Jerome has been assembling images ever since. Experiences with different media had a major impact on his work. For instance, with painting he has learned to play with color combinations, harmony and contrast. With the practice of sculpture, he has mastered depth, perspective and volume. As he explored photography, he developed an eye for light and composition. Video art has taught him to tell a story in different ways. All of these refinements  have given him different ways of  expressing  an idea and instinctively creating a world of his own. 

Collage art can be cleansing for both artists and spectators. It can make you laugh or relieve stress regarding a specific topic. It can be scary or unsettling but it can also be holy in the sense that it unites individuals with visual references that come together in a message of freedom. Jerome Bertrand works as a professional photographer, he can imagine one day seeing a piece of one of his pictures used in a collage and thus participating in a sort of global thread, invisible yet perceivable with art.

www.jeromebertrand.com

IG: jeromebertrandillustrations

 

Yuliia Fareniuk 

Julia Fareniuk aka Хлоя urodziła się w 1996 roku w Kijowie. W 2016 roku zaczęła badać tekstowe warstwy informacji i stworzyła swoje pierwsze kolaże. W 2017 r. ukończyła psychologię na Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. W 2019 r. stworzyła cykl kolaży „Moomy” i „Ukochany”, w których kolaż opisuje rzeczywistość poezji i baśni. W 2020 roku zaczęła tworzyć wielkoformatowe kolaże bez słów, w których starała się znaleźć bezpieczne miejsce w wirtualnej rzeczywistości. Jesienią 2020 roku Julia zaczęła eksplorować czas, łącząc obrazy wizualne i zaczęła uczestniczyć w Kyiv Collage Meetings, CUTOUT FESTIVAL i Kyiv Collage Collective. Od wybuchu wojny na Ukrainie znalazła schronienie w Irlandii, gdzie obecnie mieszka z rodziną.

Julia widzi w kolażu sposób na przekazanie nadmiaru informacji w świecie i wyrażenie nieliniowości czasu. Jej główne źródła inspiracji to zdjęcia w czasopismach, antyczna filozofia i piękno natury. „Przyjechałam do Irlandii piątego dnia wojny w moim kraju. To była szybka decyzja po doświadczeniu drogi poprzez Ukrainę - od dworca kolejowego w Kijowie do granicy z Polską. Nie byłam sama, tę najsmutniejszą podróż dzieliłam z bratem, siostrą i matką. Wybraliśmy Irlandię, ponieważ jest to wyspa, miejsce moim zdaniem najbezpieczniejsze na świecie. Nie wierzę, że wojna wkrótce się skończy i że ograniczy się tylko do terytorium Ukrainy. Przyjechaliśmy do Dublina. Po miesiącu dostaliśmy telefon od osoby, która pomogła nam w zakwaterowaniu i powiedziała, że powinniśmy przeprowadzić się do Cork. Od kwietnia mieszkamy w Cork. Odkrywam południowe wybrzeża Irlandii. Czuję wielką wdzięczność rządowi, że mogę tu być. Kiedy widzę irlandzką słoneczno-deszczowo-pochmurno-tęczową pogodę z krowami na zielonych wzgórzach lub zapach słonego powietrza Atlantyku, zaczynam wierzyć, że życie toczy się dalej i wszystko będzie dobrze."

Yuliia Fareniuk aka Хлоя  was born in 1996 in Kyiv. In 2016 she began researching text layers of information and made her first collages. She graduated from Taras Shevchenko National University of Kyiv with a degree in Psychology in 2017. In 2019 she created a series of collages “Moomy” and “Beloved”, in which the collage describes the reality of poetry and fairy tales. In 2020 she began making large-format collages without words, in which she tried to find a safe place in virtual reality. In the fall of 2020 Yuliia started to explore time, combining visual images, and she began participating in the Kyiv Collage Meetings, CUTOUT FESTIVAL and Kyiv Collage Collective. Since the war has started in Ukraine she found shelter in Ireland, where she currently lives with her family. 

Yuliia sees collage as the way to convey excess information in the world and impression of nonlinearity of time. Her main sources of inspiration are unusual photos in magazines, ancient philosophy and beauty of nature. “I came to Ireland on the 5th day of war in my country. It was a quick decision after experiencing the road along Ukraine - from Kyiv railway station to the border with Poland. I was not alone, this saddest journey I divided with my brother, sister and mother. We chose Ireland because it is an island, place which, in my opinion, is the safest in the world. I don’t believe that war will soon be over and that it will be limited only to Ukrainian territory. We came to Dublin. After one month we got a call from a person who helped with our accommodation and she said we should move to Cork. And since April we live in Cork. I am discovering south coasts of Ireland. I feel a big gratitude to the irish government that I can be here. When I see Irish sunny-rainy-cloudy-rainbow weather with the cows on green hills or smell salty air of Atlantic ocean I begin to believe that life does go on and everything will be good.”

IG: chloemein

 

Maria Filek

Wadowiczanka, urodzona w 1954 roku - długoletnia nauczycielka plastyki. Absolwentka Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz Politechniki Łódzkiej w Bielsku Białej. W dorobku artystycznym odnotowała wystawy indywidualne w Wadowicach, Proszowicach i Oławie. Od 1995 roku uczestniczy w zbiorowych wystawach Wadowickiego Środowiska Artystycznego. Za szczególne osiągnięcie uważa zakwalifikowanie prac i udział w międzynarodowych konkursach na "ex libris": Gliwice 2005, Malbork 2007, Szawle (Litwa) 2008, Burgstadt (Niemcy) 2014. Dobrze czuje się w małych formach graficznych. Ulubiona technika to akwaforta. Aktualnie zainteresowana jest tworzeniem kolaży, które komponuje przy pomocy wycinków z gazet oraz tworzonych własnoręcznie materiałów graficznych. Od kilku lat interesuje ją również ceramika.

Maria Filek was born in Wadowice in Poland in 1954. She is a longtime art teacher. She graduated from Art Institute of the University of Silesia in Cieszyn and the Lodz University of Technology in Bielsko-Biała. In her artistic output, she noted individual exhibitions in Wadowice, Proszowice and Oława. Since 1995, she has participated in collective exhibitions of the Wadowice Artistic Community. Her special achievement is the participation in international competitions for "ex libris": Gliwice 2005, Malbork 2007, Šiauliai (Lithuania) 2008, Burgstadt (Germany) 2014. She feels good in small graphic forms. Her favorite technique is etching. Currently, she is interested in creating collages that she composes using newspaper clippings and hand-made graphic materials.
For several years, she has also been interested in ceramics.

IG: filekmaryna

Una Gildea

Una jest artystką i ilustratorką specjalizującą się w kolażach i animacji poklatkowej. Jej praca ma charakter analogowy – jej ulubione narzędzia to nóż i mata do cięcia. Una studiowała malarstwo, rysunek i grafikę na Akademii Gerrita Rietvelda w Amsterdamie oraz animację na Uniwersytecie Zachodniej Anglii; studiowała także w School of Visual Arts w Nowym Jorku. Jej pasja do kolażu napędzana jest wyzwaniem i ekscytacją tworzenia czegoś nowego z tego, co już ma swój sens, swój kontekst; kartkowanie starych książek i czasopism, nawiązywane połączeń, tworzone skojarzenia, zaangażowane procesy myślowe są intuicyjne, zachodzą w podświadomości. Abstrakcja formy i transformacja wyobrażeń to siła napędowa jej pracy kolażowej. Jej prace animacyjne wykonane są w tradycyjnej technice poklatkowej. To naturalne przedłużenie jej pasji do kolażu, niejako ruchomego kolażu!

Prace Uny były szeroko wystawiane, a jej filmy animowane były wybierane i pokazywane na międzynarodowych festiwalach filmowych. Jej prace znajdują się w kolekcjach Dublin City University oraz Irish Contemporary Art Society. Obecnie Una mieszka i pracuje w Dublinie. Jest członkiem Collagistas, międzynarodowej grupy kolażowej. W 2018 roku zorganizowała 5. Festiwal Collagistas w Dublinie, który odbył się w Temple Bar Gallery & Studios. Jest członkiem Illustrators Ireland.

Una is an artist and illustrator, specialising in collage and stop motion animation. Her work is analogue - an exacto knife and cutting mat her preferred tools. Una studied Painting, Drawing and Printmaking at the Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam and animation at the University of the West of England; she also studied at the School of Visual Arts in New York. Her passion for collage is driven by the challenge and the excitement of creating something new from that which already has its meaning, its context; leafing through old books and magazines, the connections made, the associations formed, the thought processes involved are all intuitive, happening in the subconscious. Abstraction of form and transformation of imagery are driving forces behind her collage work. Her animation work is made using traditional stop motion technique, working with cut-outs. This is a natural extension of her passion for collage, a moving collage, as it were! 

Una’s work has been widely exhibited and her animation films have been selected and screened at international film festivals. Her work is in the collections of Dublin City University and the Irish Contemporary Art Society. Una now lives and works in Dublin. She is a member of the Collagistas, an international collage group. In 2018, she organised the 5th Collagistas Festival in Dublin, held in Temple Bar Gallery & Studios. She is a member of Illustrators Ireland.

www.unagildea.com

IG: unagildea

Domenico Goi

Domenico Goi urodził się i mieszka we Włoszech. Odbył szkolenie formalne, używa kolażu, ołówka i akrylu. Jego dzieła charakteryzuje ekspresjonizm figuratywny. Pracę rozpoczął piętnaście lat temu, a ostatnio zdobył drugą nagrodę w 50. konkursie pod hasłem „Nadzieja” na Artavita.com. Wystawiał swoje prace w galerii Margutta w Rzymie i został wybrany finalistą Brightness Award 2020 (temat „Wolność”). Brał udział w festiwalach kolażu w Brukseli, Mediolanie, Berlinie i Salonikach.  Współpracuje z Fundacją Štěpána Zavřela w Sarmede (Włochy) zajmującą się ilustracjami dla dzieci.

„Chcę tylko powiedzieć, że życie jest kolażem i każdego dnia widzę wokół siebie rzeczywistość, która miesza się, załamuje i komponuje na różne sposoby, często niezależnie od naszej woli. Dlatego uważam, że artysta kolażu jest najwierniejszym interpretatorem rzeczywistości - i dlatego jak najbardziej trzymam się sztuk figuratywnych, aczkolwiek kształtując je na swój własny sposób. Widok kolażu zanurza nas  w wir zawiłych znaczeń. Praca powstaje poprzez nagłe i zaskakujące nagromadzenie i spotkanie płaszczyzn i faktur, form i postaci”.

Domenico Goi was born and he lives in italy. He received formal training, uses collage, pencil  and acrylic to compose works of figurative expressionism because this is his personal way of seeing and creating. He started his work about fifteen years ago and recently won the second prize in the 50th competition with the theme 'Hope' on Artavita.com. He exhibited his works at the Margutta gallery in Rome and he was selected as a finalist at the Brightness Award  2020 with the theme "Freedom". He took part in the festival collages in Brussel, Milan ,Berlin and Tessaloniky. He collaborates with the Štěpán Zavřel Foundation in Sarmede (Italy) which deals with illustrations for children.

“I just want to say that life is a great collage and every day I see around me a reality that mixes, breaks down and recomposes itself in different ways, often independently of our will. This is why I believe that a collage artist is the most faithful interpreter of reality - and for this reason I adhere as much as possible to the figurative arts, albeit shaping them in my own way. Seeing the collage plunges us into a whirlwind of intricate meanings. The work is excavated, no longer according to a space traced in perspective, but by the sudden and surprising accumulation and encounter of planes and textures, forms and figures.”

www.domenicogoi.com

IG: Domenico.goi

 

Anthony D. Kelly

Anthony D Kelly jest ilustratorem, pisarzem, artystą wizualnym i psychoterapeutą integracyjnym. Pracuje głównie z technikami ilustracyjnymi i kolażowymi, aby tworzyć pełne nadziei, humorystyczne, a czasem denerwujące i głęboko satyryczne obrazy. Obecnie mieszka w Castlebar w hrabstwie Mayo na zachodnim wybrzeżu Irlandii. Ma bogate doświadczenie jako administrator galerii, kurator i koordynator projektów od czasu pracy w Basement Project Space, inicjatywie kierowanej przez artystów, która była częścią kulturowej tkanki miasta Cork w Irlandii. Celem tej inicjatywy było stworzenie przestrzeni wystawienniczej/projektowej niezależnej od uznanych instytucji, zapewnienie możliwości rozwoju początkującym artystom i zachęcenie do nowatorskich praktyk eksperymentalnych w szerokim zakresie dyscyplin.

Anthony jest aktywnym członkiem Irish Collage Community. Wystawiał w Irlandii, Europie i USA oraz prowadził warsztaty i wykłady na Collagistas Festivals 5 i 6 w Dublinie i Brukseli. Jego prace pojawiały się w wielu publikacjach, w tym Art Reveal, Creativ Paper, Murze Magazine, Kolaj Magazine oraz niedawno wydanej książce „Puste kolumny to miejsce do snu” wydawanej przez Instytut Kolaj i Kasini House.

Studiował administrację sztuką, uczestnictwo w sztuce i rozwój globalny oraz psychoterapię humanistyczną. Anthony jest bardzo zainteresowany sztuką jako skuteczną metodą zaangażowania w kwestie rozwoju społecznego, politycznego i globalnego. Interesuje się również wzajemną zależnością między literaturą i sztuką wizualną oraz ich rolą w procesach tworzenia znaczeń i promowaniu pozytywnego zdrowia psychicznego.

Anthony D Kelly is an Illustrator, Writer, Visual Artist and Integrative Psychotherapist. He works mainly with Illustration, Collage and Assemblage techniques to create hopeful, humorous, and sometimes unnerving and deeply satirical imagery. He is currently based in Castlebar, County Mayo located on Irelands West Coast. He has extensive experience as a Gallery Administrator, Curator and Project Facilitator from his time at Basement Project Space an artist led initiative which was part of the cultural fabric of Cork City, Ireland. The aim of this initiative was to generate an exhibition/project space independent of established institutions, to provide development opportunities for emerging artists and to encourage cutting edge experimental practice across a broad range of disciplines.

Anthony is an active member of the Irish Collage Community. He has exhibited across Ireland, Europe and in the U.S.A. and has delivered workshops and lectures at Collagistas Festivals 5 & 6 in Dublin and Brussels. His work has featured in many publications including Art Reveal, Creativ Paper, Murze Magazine, Kolaj Magazine and the recently released ‘Empty Columns are a Place to Dream' book from the Kolaj Institute and Kasini House.

He has studied Arts Administration, Arts Participation and Global Development and Humanistic Psychotherapy. Anthony is greatly interested in the Arts as an effective method for engagement with Social, Political and Global Development issues; and for seeking beyond the known to formulate the new. He is also deeply interested in the creative interplay between literature and visual art, and their roles as meaning making processes and in promoting positive mental health.

www.freeformtrouble.com

IG: freeformanto

Denis Kollasch

 

Kollasch urodził się w słoneczny dzień wrześniowy 1973 roku. Jego pierwsza indywidualna wystawa odbyła się w 2013 roku z „MEGAURBANPOLIS”. Pokazał na niej swoje utopijne krajobrazy, które składają się głównie z budynków, w których żyjemy i pracujemy. Jest szczególnie zainteresowany głębią ostrości i perspektywami w rozwoju swojej pracy kolażowej. Dalsze przekładanie architektury na figury i formy geometryczne kulminuje w jego trwającej serii „figura architectura”. Innym obszarem jego twórczości są eksperymenty ze składanym papierem, które umieszcza na powierzchniach fotografii i ilustracji. Od 2014 roku uczestniczy w festiwalu "Collagistas", który co roku odbywa się w innym kraju. Kollasch mieszka i pracuje w Berlinie.

Kollasch was born on a sunny september day in 1973. Kollasch’s first solo exhibition was in 2013 with “MEGAURBANPOLIS”, in which he described his Utopian landscapes, which mostly consist of buildings in which we live and work. He is particularly concerned with depth of field and perspectives in the development of his collage work. Further translation of architecture into geometric figures and forms culminates in his ongoing series “figura architectura”. Another focus of his artworks are his experiments with folded paper, which he has composed so far in surfaces, in photographs or illustrations. Since 2014 he participates in the collagistas festival, which takes place every year in a different country.
Kollasch lives and works in Berlin.

www.dskollasch.de

IG: deniskollasch

Sherry Parker

Znana na całym świecie artystka surrealistycznych kolaży, Sherry Parker, pracuje w medium kolażu od wczesnych lat 80-tych. Jej prace łączą w sobie drobiazgowe wykonanie, fantazję, surrealizm i błyskotliwą wyobraźnię. Wystawiała w galeriach w Nowym Jorku, Los Angeles, Chicago, San Francisco, Santa Fe, Seattle, a w latach 2020-21 brała udział w licznych wirtualnych wystawach zarówno w USA, jak i za granicą. W 2018 roku Parker została jedną z 50 międzynarodowych artystek kolażu opisanych w książce Rebeki Elizegi, Collage by Woman: 50 Essential Contemporary Artists, wydanej w Hiszpanii. Inne ostatnie osiągnięcia związane z kolażem obejmują: okładkę albumu współczesnego japońskiego kompozytora Naoki Zushiego (2022), efekty specjalne/scenografię dla współczesnej firmy operowej w San Francisco (2019) oraz projekt etykiety dla winiarni Sonoma w Kalifornii (2019).

W październiku 2017 roku jej dom, studio i cały jej dorobek zostały zniszczone podczas kalifornijskich pożarów. Dzięki wsparciu przyjaciół artystów, Sherry wkrótce zgromadziła wystarczającą ilość materiałów i narzędzi, aby stworzyć nowe prace i przyjąć zaproszenie od Galerii Foley w Nowym Jorku do zorganizowania wystawy indywidualnej. Następnie postanowiła wyemigrować z Kalifornii do Santa Fe w Nowym Meksyku (USA). Tam przebudowała swoje życie i zbudowała nowe studio. Parker zrezygnowała z kariery w reklamie i marketingu w 2007 roku, aby zająć się sztuką w pełnym wymiarze godzin. Posiada tytuł Bachelor of Arts w Occidental College w Los Angeles oraz jest absolwentką filologii francuskiej na  Uniwersytecie w Lozannie w Szwajcarii.

Internationally-recognized surreal collage artist, Sherry Parker, has been working in the collage medium since the early 80’s. Her work combines meticulous execution, edgy whimsy, flairs of surrealism, and witty imagination. She has exhibited in galleries in New York, Los Angeles, Chicago, San Francisco, Santa Fe, Seattle, and in 2020-21, participated in numerous virtual exhibitions both in the US and abroad. In 2018, Parker was invited to be one of 50 international collage artists featured in Rebeka Elizegi’s 225-page book, Collage by Woman: 50 Essential Contemporary Artists, published in Spain. Other recent collage-related accomplishments include: Album cover for contemporary Japanese composer, Naoki Zushi (2022), special effects/set design for a contemporary opera company in San Francisco (2019), and label design for a Sonoma, California winery (2019).

Tragically, in October 2017, her home, studio, and all of her work were destroyed in the California firestorms. Grateful for the generosity of her first responder artist friends, Sherry soon accumulated enough tools and materials to create enough new work to accept an offer for a solo show the following Fall at the Foley Gallery in New York City.  She has since “migrated” from California to Santa Fe, New Mexico (USA), where she has rebuilt her studio and her life.  Parker retired from an advertising and marketing career in 2007 to pursue art full time. She holds a Bachelor of Arts degree from Occidental College in Los Angeles and a graduate degree in French from the Université de Lausanne, Switzerland.

www. sherryparkerart.com

Silvio Severino

Silvio Severino AKA loop_conspiracy to fotograf, artysta kolażu, ilustrator i twórca GIF-ów. Pracuje zarówno w formacie analogowym, jak i cyfrowym, co stawia go w wyjątkowej pozycji twórczej, w której miesza tradycję ze współczesnością. Silvio poszukuje nowych nowych języków wizualnych, w które włącza zdjęcia, kolaż i animacje. W jego pracach fotografia często staje się kolażem, a kolaż często staje się animowanym GIF-em. Jest to ekscytujący, nowy obszar sztuki współczesnej, w której artysta jest liderem. Silvio eksploruje współczesne problemy. Zajmują go natura i miasta, konsumpcjonizm, idealizacja piękna i seksualności, kapitalizm, banał rozgłosu. Silvio urodził się i wychował w Brazylii, ale ostatnie dwadzieścia dwa lata spędził w Europie, obecnie mieszka w Cork w Irlandii.

Silvio Severino AKA loop_conspiracy  is a contemporary photographer, collage, illustrator and GIF/cinemagraph artist. He works in both analogue and digital formats, which puts him in a unique creative position, whereby he can cross and recross the traditional and the contemporary. Silvio is searching for new values, new visual languages that will allow him to incorporate photography, collage, and animation in new formats. With Silvio and his work, photography often becomes collage, with collage often becoming animated gif. It is an exciting new frontier in contemporary art for which this artist is at the forefront.

This is an artist that understands the technology of GIFs, glitches, and loops, the bedrock of contemporary GIF animation and video art. He finds himself in an enviable position whereby he can use these technologies to expand his work. Silvio is interested in exploring a range of contemporary issues through both collage and gif animation. From nature and the urban, to consumerism and the idealization of beauty and sexuality, from art versus capitalism, to the banality of publicity and celebrity. Silvio was born and raised in Brazil, but has spent the last twenty-two years in Europe, he now lives in Cork, Ireland.

www.silvioseverino.com

IG: loop_conspiracy

Maryna Siliakova

Urodzona w 1992 w Doniecku na Ukrainie. Przeprowadziła się do Polski w 2017. W Warszawie postanowiła zmienić zawód. Z wykształcenia chemik, obecnie studentka projektowania graficznego w Społecznej Akademii Nauk. O kolażu dowiedziała się na lekcji Photoshopa na pierwszym roku studiów i od tego czasu ta technika fascynuje Marynę. Maryna tworzy zarówno analogowe, jak i cyfrowe kolaże. Kolaże analogowe tworzy z wycinków z gazet kobiecych, łącząc je ze starymi zdjęciami z zapomnianych starych czarno-białych czasopism. Dzięki temu tworzy dla siebie świat, którego nie ma w rzeczywistości.

Maryna Siliakova is Ukrainian by birth, currently lives in Warsaw and studies graphic design at University of Social Sciences. Her first education was chemical engineering. She discovered collage at University, during Photoshop class where she had to make self-portraits. As a kid, she used to collect Barbie magazines, enjoyed making paper dollhouses and appliqué crafts, collecting info about celebrities and postcrossing. She believes that all of this helped her creativity. She started creating analogue collages in March 2020. She went through a hard 'breakup' with two friends and was left with spare time that needed to be filled. She painted paper with acrylics and tried to use it in collages. Quarantining and staying at home affected her as well: She sought more social interaction online and enjoyed watching how others express themselves through creativity. For her, a collage is a way of sharing her inner world with others.

Scissors are her tool of choice. As a kid, she watched "Edward Scissorhands" and wanted to create something as artfully as Johnny Depp did. She gets inspired by many things: contemporary art, arthouse films, dream pop music, bookstore walks, creative workshops. In her case, productivity comes when she is alone and in silence. She considers herself a collage art newbie and from her experience, collage is an art form that gives infinite freedom of expression.

IG: siliakova_m

Steve Tierney

Steve Tierney jest australijskim artystą technik mieszanych, znanym z uderzających kolaży, tworzonych przy użyciu obrazów wyciętych z magazynów vintage z lat 40-tych i 50-tych. Urodzony w 1976 roku Tierney dorastał na południowych przedmieściach Sydney w Australii. Otrzymał dyplom projektowania graficznego w Sydney Graphics College.

Jego prace są skomplikowanymi kompozycjami zawierającymi tekst i drobne szczegóły. Ujawniają głęboki poziom myślenia i autoanalizy, któremu towarzyszy szersza krytyka kultury popularnej i zachowań społecznych. Jego zamiłowanie do zbierania starych magazynów i poszukiwania wyrzuconych przedmiotów, wraz z poczuciem humoru, zaowocowało wyjątkową estetyką i wizją.

Jest członkiem Sydney Collage Society. Jego prace były publikowane w międzynarodowych czasopismach o sztuce. Często tworzy grafiki na zamówienie dla magazynów redakcyjnych, firm zajmujących się deskorolkami i okładki albumów muzycznych. Z siedzibą pomiędzy Sydney i Oaxaca w Meksyku, Tierney wystawiał swoje prace na wystawach indywidualnych i grupowych na całym świecie, w tym w Meksyku, Japonii, USA i we Włoszech.

Steve Tierney is an Australian mixed media artist and designer known for his striking collages, assembled using images cut from vintage magazines of the 40’s and 50’s. Born in 1976, Tierney grew up around the southern coastal suburbs of Sydney, Australia. He received an advanced diploma of graphic design from Sydney Graphics College.

His artworks initially appear as bold, pop art graphics. On further inspection they are more intricate compositions that include text and fine details. Revealing a deep level of thought and self-analysis, accompanied by a broader critique of popular culture and social behaviour. His passion for collecting vintage magazines and scavenging for discarded objects, along with his sense of humour, has resulted in a unique aesthetic and vision.

As a member of the Sydney Collage Society he has been published in international arts journals and frequently creates commissioned artwork for editorial magazines, skateboard companies and music album covers. Based between Sydney and Oaxaca, Mexico, Tierney has exhibited his work in solo and group shows internationally, including Mexico, Japan, the USA and Italy.

www. stevetierneycollage.com

IG: steve_tierney

 

Tanja Ulbrich

Tanja Ulbrich jest artystką kolażu, wyszkoloną mediatorką międzykulturową i terapeutką sztuki Gestalt, która obecnie pracuje w hiszpańskiej organizacji non-profit, oferującej szereg usług dla migrantów LGBTQI+, osób ubiegających się o azyl, uchodźców i osób przesiedlonych. Pochodząca z Calgary w Kanadzie Tanja mieszka i pracuje w Madrycie w Hiszpanii. Brała udział w licznych wystawach zbiorowych w Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Belgii, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Tworzyła również ilustracje do kolaży do książek i czasopism. Jej wiara w moc sztuki, która wspomaga świadomość i ekspresję emocjonalną, doprowadziła ją do stworzenia TransformArte, projektu arteterapii wolontariatu dla trudnej młodzieży we współpracy z Hiszpańskim Stowarzyszeniem Humanistycznej Terapii Sztuką Gestalt oraz innymi instytucjami i grupami społecznymi. Jej ręcznie robione kolaże zawierają obrazy z dawnych magazynów, grafik lub fotografii z lat 80. XIX wieku do 60. XX wieku, a także zawierają inne media, takie jak farby akrylowe, akwarele i oznaczenia ołówkiem. 

Tanja Ulbrich is a collage artist, trained intercultural mediator and Gestalt Art Therapist who currently works at a Spanish Non-Profit Organization that offers a range of services to LGBTQI+ migrants, asylum seekers, refugees and displaced people. Originally from Calgary, Canada, Tanja lives and works in Madrid, Spain. She has participated in numerous collective shows in Spain, Italy, the Netherlands, Belgium, Ireland, and the UK. She has also created collage illustrations for books and magazines. Her belief in the power of Art to aid in emotional awareness and expression led her to create TransformArte, a volunteer art therapy project for troubled youth in partnership with the Spanish Association of Humanistic Gestalt Art therapy and other institutions and community groups. Her handmade collages contain images from vintage magazines, prints or photographs from the 1880s to the 1960s as well as incorporating other mediums such as acrylic paint, watercolour and pencil markings.

IG: tanja.ulbrich/

linktr.ee/TanjaU

Marta Janik

Artystka kolażu, ilustratorka, entuzjastka kiczu. Interesuje ją dadaizm i surrealizm. Jej prace wydrukował m.in. „Kwartalnik Przekrój” i „Maintenant”, niezależny magazyn dada publikowany w Nowym Jorku przez Three Rooms Press. Brała udział w wystawach grupowych m.in. w USA, Irlandii, Belgii, we Włoszech. Obecnie mieszka w Warszawie. Wcześniej spędziła 7 lat w Berlinie, gdzie m.in. pracowała jako przewodnik w Muzeum Salvadora Dali.

Marta is a collage artist, illustrator, kitsch enthusiast. She is interested in Dadaism and Surrealism. Her works were printed by "Przekrój" and "Maintenant", an independent magazine published in New York by Three Rooms Press. She took part in group exhibitions in Poland, USA, Ireland, Belgium, Slovenia, Germany and Italy. He currently lives in Warsaw. Previously, she spent 7 years in Berlin, where she worked as a teacher and tour guide at the Salvador Dali Museum.

www.planetmarta.com 

IG: planet_marta

Nasza strona używa „ciasteczek”. Dowiedz się więcej