kiedy
od 21.10.2022 / Piątek do 30.11.2022 / Środa

Ogłoszenie na wolne stanowisko Specjalista ds. księgowości

Specjalistka/Specjalista ds. księgowości

(umowa na zastępstwo)

 

Osoba kandydująca powinna spełniać następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:

1.            posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA),

2.            znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków księgowego,

3.            nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4.            spełnia jeden z poniższych warunków:

  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 2-letnią praktykę w księgowości,
  • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

Wymagania dodatkowe:

• praktyczna znajomość przepisów podatkowych (PIT, CIT, VAT) oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, PPK

• dobra znajomość programów księgowo-finansowych (mile widziana znajomość Comarch Optima),

• bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office, w szczególności excel),

• umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

Opcjonalnie:

• Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

Główne obowiązki:

• prowadzenie rachunkowości Domu Kultury „Praga”, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

• sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystanej dotacji przyznanej przez organizatora,

• naliczanie wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potraceń oraz terminowe ich przekazywanie,

• sporządzanie sprawozdań do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami,

• realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej,

• należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych,

• sprawdzanie dowodów księgowych (rachunków) pod względem formalnym i rachunkowym oraz zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych

• dokonywanie rozliczeń wszelkiego rodzaju podatków zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi w tym zakresie;

• przygotowanie Rejestrów VAT w zakresie sprzedaży i zakupu;

• sporządzanie przelewów bankowych oraz współpraca z bankami w zakresie obrotu bezgotówkowego;

• bieżąca weryfikacja obrotów i sald kont księgowych;

• współpraca z Głównym Księgowym w/w zakresie;

Oferujemy:

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo,

• ciekawą pracę na pełen etat,

• wynagrodzenie: stałe miesięczne, pensja w wysokości od 4.500 do 6.500 zł brutto ustalona w zależności od doświadczenia

• możliwość korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

• udział w warsztatach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe

• bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich);

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem e-maila „Praca. Specjalista ds. księgowości” do dnia 30 listopada 2022 r.

 

Prosimy o dopisanie następujących klauzul:

•             Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przez przepisy Kodeksu pracy, zawartych w CV przez Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

•             Opcjonalnie: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2 w celu wykorzystania do kolejnych procesów rekrutacji.

Informacja o przetwarzaniu danych Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, jako administrator danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c). Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także sprzeciwu, jeżeli przepisy dopuszczają takie działanie. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem. Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym poprawne działanie poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Czas przetwarzania danych będzie wynosił 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami. 

 

Nasza strona używa „ciasteczek”. Dowiedz się więcej