Uwaga: zmiana nr rachunku bankowego do opłat za zajęcia, wydarzenia i bilety:
Bank Pekao S.A
65 1240 1082 1111 0010 3160 4333
rodzaj wydarzenia
Projekt
kiedy
od 05.10.2022 / Środa do 04.11.2022 / Piątek
gdzie
Pałacyk Konopackiego

OPEN CALL FOR ARTISTIC RESIDENCES

PL, UA, ENG

Ogłaszamy nabór na cztery projekty artystyczne lub społeczne, które - w  formule rezydencji - będą realizowane w Pałacyku Konopackiego, Pracowni Wschodniej lub na terenie Pragi-Północ. Nabór kierujemy do osób, które były zmuszone wyjechać z objętej wojną Ukrainy, lub są twórcami/twórczyniami migranckimi. 

Rezydencje to rozwiązanie, które pozwoli artystom i artystkom odnaleźć się w nowej sytuacji, lepiej poznać lokalne środowisko artystyczne i nawiązać relacje. 

Nabór jest otwarty dla osób, które w swoich działaniach podejmą tematy ważne społecznie, w nurcie community arts (sztuka społeczności), z wykorzystaniem dowolnych metod artystycznych. Działania mogą mieć formę warsztatów, spacerów, performance’ów, wystaw, instalacji lub innej formuły zapraszającej mieszkańców i mieszkanki do twórczych działań.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ:

- uchodźcy i uchodźczynie z Ukrainy
- twórcy i twórczynie migranckie

OFERUJEMY:
- wynagrodzenie dla wybranych projektów (do 3000 zł/brutto)
- wsparcie merytoryczne
- wsparcie finansowe na realizację projektu
- wsparcie promocyjne

ZASADY ZGŁOSZENIA:

Prosimy o wypełnienie formularza po polsku, angielsku lub ukraińsku. Zgłoszenia przyjmujemy od 4 października do 4 listopada 2022 lub do wyczerpania puli środków. 

Zgłoszenia lub ewentualne pytania prosimy kierować na adres: a.dragon@dkpraga.pl (Agnieszka Dragon) i/lub b.mielczarek@dkpraga.pl (Bartek Mielczarek)

Projekt realizowany jest przez Dom Kultury “Praga” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pracownia Wschodnia. Nabór na projekty odbywa się w ramach projektu „Nowi mieszkańcy, nowe mieszkanki - rezydencje artystycznej” finansowanego z Funduszu Edukacji Kulturalnej Miasta Stołecznego Warszawy.

ENG

OPEN CALL FOR ARTISTIC RESIDENCES

We are inviting applications for 4 artistic or social projects, which will be implemented in the Pałacyk Konopackiego, Pracownia Wschodnia or in Praga-Północ area. Recruitment is directed to people who were forced to leave war-affected Ukraine, or who are migrant background artists or cultural practitioners.

We believe that the residency formula can allow artists and practitioners to find themselves in a new situation, get to know the local artistic environment better and establish new relationships.

The recruitment is open to people who take up socially important topics in the field of community arts, using any artistic methods. Activities may take the form of workshops, walks, performances, exhibitions, installations or any other formula inviting residents to creative activities.

 WHO CAN APPLY:

- refugees from Ukraine
- migrant artists or cultural practitioners

 WHAT DO WE OFFER:

- remuneration for selected projects (up to PLN 3,000 / gross)
- substantive support
- financial support for the implementation of the project
- promotional support

 NOTIFICATION RULES:

Please fill in the form in Polish, English or Ukrainian. We accept applications from October 4 to November 4, 2022 or until financial limits are exhausted. 

Please send your application or any questions to the following address: a.dragon@dkpraga.pl (Agnieszka Dragon) and / or b.mielczarek@dkpraga.pl (Bartek Mielczarek)

The project is carried out by the "Praga" Community Center in partnership with the Pracownia Wschodnia Association. Recruitment for projects takes place under the project "Nowi mieszkńcy, nowe mieszkanki - artistic residencies" financed by the Cultural Education Fund of the Capital City of Warsaw.

UA:

ВІДКРИТИЙ КОНКУРС НА МИСТЕЦЬКІ РЕЗИДЕНЦІЇ

Ми оголошуємо конкурс на 4 мистецькі або соціальні проекти, які будуть реалізовані в Pałacyk Konopackiego, Pracownia Wschodnia та / або на території дільниці Варшавська Північна Прага. Конкурс орієнтований на людей, які були змушені залишити постраждалу від війни Україну, або є авторами / творцями-мігрантами.

Резиденції – це рішення, яке дозволить художникам опинитися в новій ситуації, краще пізнати місцеве мистецьке середовище та налагодити нові творчі стосунки.

В конкурсі можуть брати участь люди, які торкаються суспільно важливих тем у сфері соціального мистецтва, використовуючи будь-які творчі методи. Діяльність може мати форму майстер-класів, прогулянок, вистав, виставок, інсталяцій або будь-яких інших форм, що запрошує мешканців Праги  до творчої взаємодії.

ХТО МОЖЕ ПОДАТИ ЗАЯВКУ:

- біженці та жінки-біженки з України
- митці та творці-мігранти 

МИ ПРОПОНУЄМО:

- винагороду за обрані проекти (до 3000 злотих / брутто)
- концептуальне забезпечення
- фінансову підтримку реалізації проекту
- рекламну підтримку

ПРАВИЛА УЧАСТІ:

Будь ласка, заповніть анкету польською, англійською або українською мовами. Ми приймаємо заявки з 4 жовтня по 4 листопада 2022 року або до вичерпання коштів.

Будь ласка, надсилайте свою заявку або будь-які запитання на електронну адресу: a.dragon@dkpraga.pl (Agnieszka Dragon) та / або b.mielczarek@dkpraga.pl (Bartek Mielczarek).

Проект реалізує Громадський центр «Прага» у партнерстві з Асоціацією Pracownia Wschodnia. Набір на проекти здійснюється в рамках проекту «Нові мешканці – мистецька резиденція», що фінансується Фондом культурної освіти Столичного міста Варшави.

REGULAMIN (doc)

REGULAMIN (pdf)

KARTA ZGŁOSZENIOWA (doc)

KARTA ZGŁOSZENIOWA (pdf)

Nasza strona używa „ciasteczek”. Dowiedz się więcej