rodzaj wydarzenia
ogłoszenie
kiedy
od 09.05.2023 / Wtorek do 29.05.2023 / Poniedziałek
gdzie
DK Praga

Specjalistka/Specjalista ds. księgowości

Oferta pracy na stanowisko Specjalistka/Specjalista ds. księgowości

Osoba kandydująca powinna spełniać następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:

  1. posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA),
  2. znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków księgowego,
  3. nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  4. spełnia jeden z poniższych warunków:
  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 2-letnią praktykę w księgowości,
  • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

Wymagania dodatkowe:

• praktyczna znajomość przepisów podatkowych (PIT, CIT, VAT) oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, PPK

• dobra znajomość programów księgowo-finansowych (mile widziana znajomość Comarch Optima),

• bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office, w szczególności excel),

• umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

Opcjonalnie:

• Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

Główne obowiązki:

• prowadzenie rachunkowości Domu Kultury „Praga”, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

• sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystanej dotacji przyznanej przez organizatora,

• naliczanie wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potraceń oraz terminowe ich przekazywanie,

• sporządzanie sprawozdań do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami,

• realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej,

• należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych,

• sprawdzanie dowodów księgowych (rachunków) pod względem formalnym i rachunkowym oraz zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych

• dokonywanie rozliczeń wszelkiego rodzaju podatków zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi w tym zakresie;

• przygotowanie Rejestrów VAT w zakresie sprzedaży i zakupu;

• sporządzanie przelewów bankowych oraz współpraca z bankami w zakresie obrotu bezgotówkowego;

• bieżąca weryfikacja obrotów i sald kont księgowych;

• współpraca z Głównym Księgowym w/w zakresie;

Oferujemy:

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

• ciekawą pracę na pełen etat,

• wynagrodzenie: stałe miesięczne, pensja w wysokości od 6.500 do 7.500 zł brutto ustalona w zależności od doświadczenia

• możliwość korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

• udział w warsztatach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe

• bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich);

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem e-maila „Praca. Specjalista ds. księgowości” do dnia 29 maja 2023 r

Prosimy o dopisanie następujących klauzul:

• Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przez przepisy Kodeksu pracy, zawartych w CV przez Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

• Opcjonalnie: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2 w celu wykorzystania do kolejnych procesów rekrutacji.

Informacja o przetwarzaniu danych Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, jako administrator danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c). Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także sprzeciwu, jeżeli przepisy dopuszczają takie działanie. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem. Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym poprawne działanie poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Czas przetwarzania danych będzie wynosił 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

 

Nasza strona używa „ciasteczek”. Dowiedz się więcej