kiedy
od 14.09.2021 / Wtorek do 30.09.2021 / Czwartek

Wolne stanowiska pracy

Dom Kultury "Praga" poszukuje specjalisty ds. zajęć i warsztatów oraz specjalisty ds. organizacji wydarzeń artystycznych ze specjalnością animacji społecznej do pracy w nowej siedzibie w Pałacyku Konopackiego. Szczegóły znajdują się w ogloszeniach poniżej.

 

Ogłoszenie na wolne stanowisko

Specjalista ds. zajęć stałych i warsztatów

Wymagania niezbędne:

obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA),
znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków specjalisty ds. animacji społecznej,
kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
dobra znajomość obsługi Excel, Word, Power Point oraz programu Biletyna,
doświadczenie w organizacji i koordynacji zajęć i warsztatów,


Mile widziane będą:

doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
doświadczenie w weryfikacji, realizacji i rozliczaniu zajęć,
umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów,
samodzielność i dobra organizacja pracy własnej,
zarządzanie budżetem, tworzenie harmonogramu zajęć,
punktualność, dyspozycyjność, sumienność, wysoka kultura osobista, odporność na stres,
podstawowa obsługa urządzeń multimedialnych i fotograficznych,
komunikatywna znajomość języka obcego,


Główne obowiązki:

Uczestniczenie w opracowywaniu planów merytorycznych działalności DK w zakresie funkcjonowania zajęć stałych – pracowni i grup zainteresowań,
Prowadzenie zapisów na zajęcia poprzez system Biletyna,
Przyjmowanie płatności za zajęcia; sprzedaż biletów; wydawanie wejściówek,
Kontrola wpływu płatności za zajęcia,
Prowadzenie i rozliczanie kasy,
Prowadzenie spraw formalnych i koordynacja działań DK przy organizowaniu zajęć stałych, w tym opracowywanie regulaminu zajęć, tworzenie cennika zajęć, opracowanie kart zgłoszeń, karnetów etc,
Monitorowanie frekwencji, zajętości sal, kalendarza zajęć,
Informowanie o nieobecnościach instruktorów, powiadamianie uczestników zajęć o zmianach, dbałość o ciągłość zajęć,
Zbieranie ciekawych ofert na zajęcia i warsztaty,
Dbałość o prawidłowy przebieg zajęć pod względem jakości pracy instruktorów, w tym ocena ich pracy,
Dbałość o prawidłowe prowadzenie dokumentacji (dzienników zajęć) przez instruktorów,
Rozliczanie godzin pracy instruktorów,
Udział w planowaniu rocznego budżetu zajęć stałych i warsztatów,
Zamawianie materiałów do zajęć oraz wydawanie materiałów na zajęcia instruktorom,
Sporządzanie sprawozdań, zestawień, umów, zamówień dokumentacji zamówień publicznych itp.
Udział w organizacji spotkań informacyjno-organizacyjnych z instruktorami,
Współorganizacja i koordynacji warsztatów cyklicznych i okazjonalnych,
Udział w organizacji i koordynacji Dnia Otwartego,
Udział w organizacji konkursu ofert dla instruktorów oraz w rekrutacji instruktorów,
Ustalanie potrzeb promocyjno-marketingowych zajęć stałych i warsztatów oraz ich realizacja we współpracy z Działem Promocji i Marketingu,
Inicjowanie powstania nowych pracowni i zajęć zgodnie z potrzebami mieszkańców oraz trendami rynkowymi,
Praca w wybrane weekendy,


Główne miejsce pracy:

Pałacyk Konopackiego, ul. Strzelecka 11/13, 03-433 Warszawa lub ul. Dąbrowszczaków 2 03-476 Warszawa

Oferujemy:

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
ciekawą pracę na pełen etat,
bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich);
równoważny system pracy, według wcześniej ustalonego harmonogramu czasu pracy, praca także w weekendy,
możliwość wykazania się inicjatywą, kreatywnością i umiejętnościami organizacyjnymi oraz udział w ciekawych i nietypowych projektach,
szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem e-maila „Praca. Specjalista ds. zajęć stałych i warsztatów ” do dnia 30 września  2021 r.

Prosimy o dopisanie następujących klauzul:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przez przepisy Kodeksu pracy, zawartych w CV przez Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Opcjonalnie: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2 w celu wykorzystania do kolejnych procesów rekrutacji.


Informacja o przetwarzaniu danych

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, jako administrator danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c). Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także sprzeciwu, jeżeli przepisy dopuszczają takie działanie. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem. Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym poprawne działanie poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Czas przetwarzania danych będzie wynosił 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Ogłoszenie na wolne stanowisko

Specjalista ds. organizacji wydarzeń artystycznych ze specjalnością animacji społecznej

Wymagania niezbędne:

posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA),
znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków specjalisty ds. animacji społecznej,
nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
spełnia jeden z poniższych warunków:
ukończyła studia magisterskie, (preferowane kierunki animacja kultury, socjologia,
etnografia, antropologia, psychologia), posiada co najmniej 2-letniedoswiadczenie,
znajomość przemian zachodzących w kulturze i aktualnych trendów,
wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych,
umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
biegła znajomość obsługi komputera


Mile widziane będą:

doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
doświadczenie w weryfikacji, realizacji i rozliczaniu projektów,
umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów,
samodzielność i dobra organizacja pracy własnej,
doświadczenie w pisaniu i realizacji projektów grantowych
umiejętność pracy metodą projektową: zarządzanie budżetem, tworzenie harmonogramu projektu, praca w zespole projektowym,
punktualność, dyspozycyjność, sumienność, wysoka kultura osobista, odporność na stres,
podstawowa obsługa urządzeń multimedialnych i fotograficznych,
komunikatywna znajomość języka obcego,
doświadczenie w pracy z wolontariuszami.


Główne obowiązki:

realizacja zadań metodą projektów (przy współpracy z Działem Merytorycznym),
koordynacja i rozliczanie projektów,
koordynacja Miejsca Aktywności Lokalnej w Pałacyku Konopackiego,
współpraca z instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, animatorami kultury, aktywistami miejskimi, społecznością lokalną w dziedzinie kultury, czasu wolnego i integracji społecznej,
tworzenie planów promocji i organizacyjnych poszczególnych wydarzeń oraz optymalizacja działań promocyjnych we współpracy ze Specjalistą ds. promocji,
obsługa finansowa działalności programowej w ww. zakresie i przygotowywanie sprawozdań,
prowadzenie podstawowych badania potrzeb kulturalnych i badań lokalnych zasobów,
koordynacja i współpraca z wolontariuszami,
zadania zlecone przez przełożonych.


Główne miejsce pracy:

Pałacyk Konopackiego, ul. Strzelecka 11/13, 03-433 Warszawa

Pałacyk Konopackiego to przestrzeń, która pełnić będzie istotną rolę animacyjną w dzielnicy Praga-Północ. Wspólnie z nami będziesz tworzyć miejsce sprzyjająca wymianie doświadczeń, dialogowi międzypokoleniowemu i wielokulturowemu. Miejsce, w którym każda mieszkanka i mieszkaniec może zrealizować swój pomysł na działania integrujące społeczność lokalną przy wsparciu lokalowym/rzeczowym i merytorycznym zatrudnionych pracowników. W Pałacyku Konopackiego prowadzone będą też działania związane z pracą z wolontariuszami oraz wsparciem koordynatorów wolontariatu z dzielnicy Praga-Północ

Oferujemy:

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
ciekawą pracę na pełen etat,
bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich);
równoważny system pracy, według wcześniej ustalonego harmonogramu czasu pracy, praca także w weekendy,
możliwość wykazania się inicjatywą, kreatywnością i umiejętnościami organizacyjnymi oraz udział w ciekawych i nietypowych projektach,
szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem e-maila „Praca. Specjalista ds. animacji społecznej ” do dnia 30 września  2021 r.

Prosimy o dopisanie następujących klauzul:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przez przepisy Kodeksu pracy, zawartych w CV przez Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Opcjonalnie: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2 w celu wykorzystania do kolejnych procesów rekrutacji.


Informacja o przetwarzaniu danych

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, jako administrator danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c). Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także sprzeciwu, jeżeli przepisy dopuszczają takie działanie. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem. Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym poprawne działanie poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Czas przetwarzania danych będzie wynosił 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Nasza strona używa „ciasteczek”. Dowiedz się więcej